Aipamenak

 • Abney, Steven. 1987. The English Noun Phrase in its sentential aspect. Doktore Tesia, MIT.
  [Google Scholar]

 • Alberdi, Xabier & Ibon Sarasola. 2001. Euskal estilo libururantz. Gramatika, estiloa eta hiztegia. UPV/EHUko Argitalpen Zerbitzua.
  [Google Scholar]

 • Altube, Seber. 1934. Observaciones al tratado de "Morfología Vasca" de Don R. M. Azkue. Euskera 15, 1-2.
  [Google Scholar]

 • Artiagoitia, Xabier. 1997. DP predicates in Basque. In Alice Taff (arg.), University of Washington Working Papers on Linguistics. Washington: University of Washington, 15, 161-198.
  [Google Scholar]

 • Artiagoitia, Xabier. 1998. Determinatzaile Sintagmaren Hipotesia Euskal Gramatikan. Uztaro 27, 33-61.
  [Google Scholar]

 • Artiagoitia, Xabier. 2000. Hatsarreak eta parametroak lantzen. Gasteiz: Arabako Foru Aldundia & UPV/EHU.
  [Google Scholar]

 • Artiagoitia, Xabier. 2001. Irudiak eta emaileak. ASJU 35(1), 29-64.
  [Google Scholar]

 • Artiagoitia, Xabier. 2002. The functional structure of the Basque noun phrase. In Xabier Artiagoitia, Patxi Goenaga & Joseba Lakarra (arg.), Erramu Boneta: Festschrift for Rudolf P. G. de Rijk. Bilbo: ASJUren Gehigarriak, 44, 73-90.
  [Google Scholar]

 • Artiagoitia, Xabier. 2003. Oharrak determinatzaileen inguruan: oro-k dioena. In Jesus Mari Makatzaga & Beñat Oyharçabal (arg.), Euskal gramatikari eta literaturari buruzko ikerketak XXI. Mendearen atarian. Gramatika gaiak. Iker, 14(1), 1-137.
  [Google Scholar]

 • Artiagoitia, Xabier. 2004. Izen-sintagmaren berziklatzea: IS-tik izenaren inguruko funtzio-buruetara. In Pablo Albizu & Beatriz Fernández (arg.), Euskal Gramatika XXI mendearen atarian: arazo zaharrak, azterbide berriak. Vitoria-Gasteiz: UPV/EHU-Arabako Foru Aldundia, 11-38.
  [Google Scholar]

 • Artiagoitia, Xabier. 2006. Basque adjectives and the functional structure of the Basque noun phrase. ASJU 40(1-2), 107-132.
  [Google Scholar]

 • Azkarate, Miren. 1990. Hitz elkartuak euskaraz. Donostia: Deustuko Unibertsitatea-EUTG.
  [Google Scholar]

 • Azkarate, Miren & Patxi Altuna. 2001. Euskal morfologiaren historia. Donostia: Deustuko Unibertsitatea-EUTG.
  [Google Scholar]

 • Azkue, Resurrección Maria. 1923-1925. Morfología Vasca. Bilbo: Euskaltzaindia. [Berrargitalpena 1969, Bilbo: LGEV, 3 ale]
  [Google Scholar]

 • Barreña, Andoni & Andolin Eguzkitza. 2005. Gaztelaniako de preposizioaren eta euskarazko genitiboen jabekuntzaz. In Pilartxo Etxeberria & Henrike Knörr (arg.), Nerekin yaio nun. Txillardegiri omenaldia. Bilbo: Iker, Euskaltzaindia - UPV/EHU, 17, 125-143.
  [Google Scholar]

 • Berro, Ane. 2015. Breaking verbs. From event structure to syntactic categories in Basque. Doktore Tesia, UPV/EHU & Université Bordeaux Montaigne (UBM).
  [Google Scholar]

 • Bilbao, Kristina. 2022. Euskarazko elkarkari iragangaitzak: lexikoak ala sintaktikoak?. Fontes Linguae Vasconum 134, 337-373.
  [Google Scholar]

 • Cardinaletti, Anna & Giuliana Giusti. 2006. The syntax of quantified phrases and quantitative clitics. In M. Everaert & H. van Riemsdijk (arg.), The Blackwell Companion to Syntax. Oxford, UK: Blackwell Publishers Ltd., vol V, 23-93.
  https://doi.org/10.1002/9780470996591.ch71
  [Google Scholar]

 • Davidson, Donald. 1967. The Logic form of Action Sentences. In Nicholas Rescher (arg.), The Logic of Decision and Action. University of Pittsburgh Press, 81-95.
  [Google Scholar]

 • Deustuko Hizkuntzalaritza Mintegia. 1989. Inkorporazioa perpaus kausatiboetan. In Pello Salaburu (arg.), Sintaxi Teoria eta euskara. Donostia: UPV/EHU, 87-119.
  [Google Scholar]

 • Duguine, Maia. 2010. Argumentu isilak eta hizkuntza aldakortasuna. Donostia: UEU.
  [Google Scholar]

 • Eguren, Luis J. & Olga Soriano. 2004. Introducción a una sintaxis minimista. Madril: Gredos.
  [Google Scholar]

 • Eguren, Luis J. 2007. Marcas de predicación en vasco. In Beatriz Fernández & Itziar Laka (arg.), Andolin gogoan. Essays in honour of profesor Eguzkitza. Bilbo: UPV/EHU, 233-249.
  [Google Scholar]

 • Elhuyar. 2013. Elhuyar hiztegia: euskara gaztelania = diccionario castellano vasco. (4. argitalpena). Usurbil: Elhuyar. [Sarean eskuragarri: https://hiztegiak.elhuyar.eus, azken kontsulta: 2022-12-17].

 • Escandell Vidal, María Victoria. 1996. Introducción a la pragmática. Barcelona: Editorial Ariel.
  [Google Scholar]

 • Etxebarne, Jüje. 2010. Gramatika emendakinak: Zuberoako euskaraz. Bilbo: Euskaltzaindia.
  [Google Scholar]

 • Etxeberria, Urtzi. 2005. Quantification and Domain Restriction in Basque. Doktore Tesia, UPV/EHU.
  [Google Scholar]

 • Etxeberria, Jürgen. agertzear. Euskal leku adposizioak: buru sintaktikoen egituraketa hierarkikoa. Lapurdum.
  [Google Scholar]

 • Etxeberria, Jürgen. 2020. Adposizioak: izan ala ez izan, hortxe gakoa. Gradu Amaierako Lana, UPV/EHU.

 • Euskaltzaindia. 1985. Euskal Gramatika: Lehen Urratsak I. Iruñea: Institución Príncipe de Viana eta Euskaltzaindia. [Berrargitalpena 1991, Euskaltzaindia]
  [Google Scholar]

 • Euskaltzaindia. 1987. Euskal Gramatika: Lehen Urratsak II. Iruñea: Institución Príncipe de Viana eta Euskaltzaindia. [Berrargitalpena 1997, Euskaltzaindia]
  [Google Scholar]

 • Euskaltzaindia. 1994. Euskal Gramatika: Lehen Urratsak IV. Iruñea: Institución Príncipe de Viana eta Euskaltzaindia.
  [Google Scholar]

 • Euskaltzaindia. 2010. Hiztegi batua. (3. argitalpena). Donostia: Elkar.
  [Google Scholar]

 • Euskaltzaindia. 1991-2015. Euskaltzaindiaren Hiztegia. Bilbo: Euskaltzaindia. [Sarean eskuragarri: https://www.euskaltzaindia.eus/index.php?option=com_hiztegianbilatu&view=frontpage&Itemid=410&lang=eu, azken kontsulta: 2022-12-22].

 • Fernández, Beatriz & Jon Ortiz de Urbina. 2010. Datiboa hiztegian. Bilbo: UPV/EHU.
  [Google Scholar]

 • Fernández, Beatriz & Ibon Sarasola. 2010. Marinelei abisua: izenondoko datiboak izenburuen sintaxian. Lapurdum 14, 55-75.
  https://doi.org/10.4000/lapurdum.2270
  [Google Scholar]

 • Fernández Altonaga, Cecilia. 2021. Nora joan ote dira adberbio guztiak?. Gradu Amaierako Lana, UPV/EHU.

 • Garate, Gotzon. 1988. Erdarakadak: euskaraz ongi mintzatzeko hiztegia: zazpi probintzietako adibideak. Bilbo: Mensajero.
  [Google Scholar]

 • Goenaga, Patxi. 1978. Gramatika Bideetan. Donostia: Erein. [Berrargitalpena 1980, Erein]
  [Google Scholar]

 • Goenaga, Patxi. 1991. Izen sintagmaren egituraz. ASJUren Gehigarriak 14(2), 847-865.
  [Google Scholar]

 • Goenaga, Patxi. 2003. -En eta -ko atzizkiez berriro. In Jesus Mari Makatzaga & Beñat Oyharçabal (arg.), Euskal gramatikari eta literaturari buruzko ikerketak XXI. Mendearen atarian. Gramatika gaiak. Bilbo: Iker, Euskaltzaindia, 14(1), 279-305.
  [Google Scholar]

 • Goenaga, Patxi. 2008. Euskal neurri sintagmen azterketa baterako: zenbat X, zenbat X-ago, zenbat X gehiago. In Jean Haritschelhar-i Omenaldia. Bilbo: Iker, Euskaltzaindia, 21, 211-240.
  [Google Scholar]

 • Hualde, José Ignacio & Jon Ortiz de Urbina. 2003. A grammar of Basque. Berlin: Mouton de Gruyter.
  https://doi.org/10.1515/9783110895285
  [Google Scholar]

 • Hualde, José Ignacio. 2003. Postpositions. In José Ignacio Hualde & Jon Ortiz de Urbina (arg.), A grammar of Basque. Berlin: Mouton de Gruyter, 187-190.
  https://doi.org/10.1515/9783110895285
  [Google Scholar]

 • Jacobsen, William H. Jr. 1977. The Basque locative suffix. In William A. Douglass, Richard W. Etulain & William H. Jacobsen (arg.), Anglo-American contributions to Basque studies: Essays in honor of Jon Bilbao. Reno: Desert Research Institute Publications on the Social Sciences, 13, 163-168.
  [Google Scholar]

 • Lafitte, Pierre. 1944. Grammaire Basque (Navarro-Labourdin Littèraire). Baiona: Librairie Le Livre. [Berrargitalpena 1979, Elkar]
  [Google Scholar]

 • Lafon, René. 1948. Sur les suffixes casuels -ti et -tik en basque. Eusko-Jakintza 2, 141-150. [Berrargitalpena 1999, Bilbo: Euskaltzaindia, 199-207]
  [Google Scholar]

 • Lafon, René. 1965. Les deux génitifs du basque. Bulletin de la Société Linguistique de Paris 60, 1-131. [Berrargitalpena 1999, Vasconiana. Bilbo: Iker, Euskaltzaindia, 199-207]
  [Google Scholar]

 • Lakarra, Joseba A. 1984. Bizkaiera zaharreko ablatiboaz. ASJU 18(1), 163-193.
  [Google Scholar]

 • Longobardi, Guiseppe. 1994. Reference and Proper Names: A Theory of N-Movement in Syntax and Logical Form. Linguistic Inquiry 25(4), 609-665.
  [Google Scholar]

 • Lorenzo, Guillermo. 1995. Geometría de las estructuras nominales: sintaxis y semántica del SDet. Oviedo: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo.
  [Google Scholar]

 • Manterola, Julen. 2006. -a euskal artikulu definituaren gainean zenbait ohar. In Joseba A. Lakarra & José Ignacio Hualde (arg.), Studies in Basque and Historical Linguistics in Memory of R.L. Trask. ASJU, 40(1-2), 651-676.
  [Google Scholar]

 • Mitxelena, Koldo. 1953. Apellidos vascos. Donostia: Biblioteca Vascongada de Amigos del País. [Berrargitalpena 1955, Biblioteca Vascongada de Amigos del País] [Berrargitalpena 1973, 1989, Donostia: Txertoa]
  [Google Scholar]

 • Mitxelena, Koldo. 1961-1977. Fonética histórica vasca 2ª edición, corregida y aumentada. Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia, ASJUren Gehigarriak, 4. [Berrargitalpena 1990]
  [Google Scholar]

 • Mitxelena, Koldo. 1972a. Etimología y Transformación. In Homenaje a Antonio Tovar. Madril: Gredos. [Berrargitalpena 1985, Madril: Paraninfo, 296-308]
  [Google Scholar]

 • Mitxelena, Koldo. 1972b. Zenbait hitzaldi. Bilbo: Etor.
  [Google Scholar]

 • Mitxelena, Koldo. 1981. Lengua común y dialectos vascos. ASJU 15, 289-313.
  [Google Scholar]

 • Mitxelena, Koldo. 1986. Eratorbidea eta deklinabidea. Euskera 31, 535-541. [Berrargitalpena 1969, Donostia: ASJUren Gehigarriak, 674-679]
  [Google Scholar]

 • Mitxelena, Koldo & Ibon Sarasola. 1987-2005. Orotariko Euskal Hiztegia. (2020, 7. argitalpena). Bilbo: Euskaltzaindia.
  [Google Scholar]

 • Ortiz de Urbina, Jon & Myriam Uribe-Etxebarria. 1991. Participal predication in Basque. ASJUren Gehigarriak 14(2), 993-1012.
  [Google Scholar]

 • Ortiz de Urbina, Jon. 2003. Causatives. In José Ignacio Hualde & Jon Ortiz de Urbina (arg.), A grammar of Basque. Berlin: Mouton de Gruyter, 592-607.
  [Google Scholar]

 • Oyharçabal, Beñat. 2006. DSaren barneko zenbait ordena kontu. In Beatriz Fernández & Itziar Laka (arg.), Andolin Eguzkitza gogoan. Essays in honor of professor Eguzkitza. Bilbo: UPV/EHU, 741-755.
  [Google Scholar]

 • Rijk, Rudolf P. G. de. 1981. Euskal morfologiaren zenbait gorabehera. In Euskal linguistika eta literatura: bide berriak. Bilbo: Deustuko Unibertsitatea, 83-101.
  [Google Scholar]

 • Rijk, Rudolf P. G. de. 1988. Basque Syntax and Universal Grammar, Euskara Biltzarra. II Euskal Mundu-Biltzarra. Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, 69-88. [Berrargitalpena 1998, ASJUren Gehigarriak. 251-270]
  [Google Scholar]

 • Rijk, Rudolf P. G. de. 1990. Location Nouns in Standard Basque. ASJU 24(1), 3-20.
  [Google Scholar]

 • Rijk, Rudolf P. G. de. 2008. A standard grammar of Basque. Cambridge, Mass.: MIT Press.
  [Google Scholar]

 • Ritter, Elizabeth. 1991. Two Functional Categories in Noun Phrases: Evidence from Modern Hebrew. In Syntax and Semantics. San Diego: Academic Press, 26, 37-62.
  https://doi.org/10.1163/9789004373198_004
  [Google Scholar]

 • Rotaetxe, Karmele. 1978. Estudio estructural del euskera de Ondárroa. Durango: Leopoldo Zugaza.
  [Google Scholar]

 • Salaburu, Pello. 1984. Hizkuntz Teoria eta Baztango euskalkia: fonetika eta fonologia. Leioa: UPV/EHU.
  [Google Scholar]

 • Sarasola, Ibon. 1996. Euskal Hiztegia. Donostia: Kutxa Gizarte- eta Kultur Fundazioa.
  [Google Scholar]

 • Sarasola, Ibon. 1997. Euskara batuaren ajeak. Irun: Alberdania.
  [Google Scholar]

 • Sarasola, Ibon, Pello Salaburu, Josu Landa & Josu Zabaleta. 2001-2007. Ereduzko Prosa Gaur. Donostia: Donostiako Euskararen Patronatua - UPV/EHU. [Sarean eskuragarri: https://www.ehu.eus/euskara-orria/euskara/ereduzkoa, azken kontsulta: 2022-12-22].
  [Google Scholar]

 • Shlonsky, Ur. 1991. Quantifier Phrases and Quantifier Float. North East Linguistics Society 21(1), 337-350.
  [Google Scholar]

 • Sportiche, Dominique. 1988. A theory of floating quantifiers and its corollaries for constituent structure. Linguistic Inquiry 19(3), 425-449.
  [Google Scholar]

 • Szabolcsi, Anna. 1987. Functional categories in the noun phrase. In István István (arg.), Approaches to Hungarian. Szeged: JATE, 2, 167-190.
  [Google Scholar]

 • Tesnière, Lucien. 1959. Eléments de Syntaxe Structurale. Paris: Klincksieck.
  [Google Scholar]

 • Tovar, Antonio, Karl Bouda, René Lafon, Luis Michelena, Vycichl Werner & Swadesh Morris. 1961. El método lexico-estadístico y su aplicación a las relaciones del vascuence. BAP 17(3), 249-281.
  [Google Scholar]

 • Trask, Robert L. 2003. The Noun Phrase: nouns, determiners and modifiers; pronouns and name. In José Ignacio Hualde & Jon Ortiz de Urbina (arg.), A grammar of Basque. Berlin: Mouton de Gruyter, 113-171.
  [Google Scholar]

 • Villasante, Luis. 1974. Palabras vascas compuestas y derivadas. Oñati: Editorial Franciscana Aranzazu.
  [Google Scholar]

 • Villasante, Luis. 1978. Estudios de sintáxis vasca. Oñati: Editorial Franciscana Aranzazu.
  [Google Scholar]

 • Zabala, Igone. 1993. Predikazioaren Teoriak Gramatika Sortzailean (Euskararen kasua). Doktore Tesia, UPV/EHU.
  [Google Scholar]

 • Zabala, Igone. 2003. Nominal predication: copulative sentences and secondary predication. In José Ignacio Hualde & Jon Ortiz de Urbina (arg.), A grammar of Basque. Berlin: Mouton de Gruyter, 426-448.
  [Google Scholar]

 • Zalbide, Mikel. 1993. Zientzi hizkuntza irakaskuntzan: euskara teknikoaren izaeraz, iturburuaz eta egungo erabilmoduaz. Gasteiz: Eusko Ikaskuntza.
  [Google Scholar]